Doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, PhD., MBA, FRCPS

Nar. 1973

Absolvoval Jesseniovu lékařskou fakultu UK v Martině, titul Ph.D. získal v roce 2001 na LF Univerzity Komenského v Bratislavě, habilitační řízení s udělením titulu docent ukončil v roce 2007.

Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. se od roku 1997 specializuje v oboru epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropická medicína.

Od roku 2002 je předsedou redakční rady vědecko-odborného časopisu Nozokomiální nákazy.

Od roku 2004 vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity (www.InternationalHumanity.cz)

Od roku 2005 je předsedou odborné Společnosti prevence nozokomiálních nákaz

Od roku 2006 je prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny

Od roku 2008 je vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce

Od roku 2009 působí jako šéflékař a odborný garant největší sítě Center očkování a cestovní medicíny na území České republiky (www.ockovacicentrum.cz)

Od roku 2010 je předsedou redakční rady časopisu Očkování a cestovní medicína.

Od roku 2011 vede Koalici pro podporu očkování (www.podporaockovani.cz)

V roce 2015 se stal spolupracovníkem Královské lékařské akademie Velké Británie a Severního Irska a získal post-nominální titul: Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons (FRCPS - FFTM RCPS Glasg).

V roce 2016 úspěšně ukončil program Master of Business Administration (MBA), obor Management ve zdravotnictví.

Od září 2017 je vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty v Ostravě. Je členem atestační komise a předsedou komise pro Státní rigorózní zkoušky.

Oxford Encyclopedia jej zahrnula mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky.

Je členem světové rady World Federation for Hospital Sterile Sciences.

Je členem mezinárodní pracovní skupiny odborníků pro klíšťovou encefalitidu ISW-TBE, členem International Society of Travel Medicine a International Epidemiological Association..

Je recenzentem světově uznávaného vědeckého časopisu o očkování Vaccine, časopisu Tropical Medicine & Surgery a několika domácích odborných a vědeckých časopisů.

V roce 2014 předsedal Světovému kongresu World Forum for Hospital Sterile Services.

Je členem univerzitní Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě a odborným garantem České lékařské komory pro celoživotní vzdělávání v oboru epidemiologie.

Patří k nejvýznamnějším organizátorům humanitární pomoci do rozvojových zemí v ČR.

Je autorem více než 450 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských učebnic a skript. Jeho práce byly citovány ve více než 400 publikacích, včetně SCI.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. Je prvním autorem nebo spoluautorem 14 knižních titulů s ISBN. Mezi nejčtenější patří „Ochrana zdraví na cestách“ a „Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi“

Aktivně se podílel na organizaci více než 20 odborných a vědeckých konferencí. Přednášel na desítkách odborných konferencí a seminářů doma i v zahraničí.

Přednášel resp. přednáší na univerzitách v České republice, Slovensku, ve Finsku a v Estonsku.

Jako lékař absolvoval více než 15 zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích, včetně oblastí zasažených tsunami. Je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe. Organizuje humanitární mise do nejchudších a nejméně rozvinutých oblastí světa a je vedoucím projektu Česko-Slovenské nemocnice v africké Malawi.

Je aktivním cestovatelem, navštívil více než 90 zemí na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Je autorem cestopisů publikovaných v časopisech Cestovatel, Diastyl a Cestopisy (Vietnam, Taiwan, Sri Lanka, Jordánsko. Kypr, Finsko, Estonsko, karibské ostrovy Guadelope, Martinik, Dominikánská republika, Sv. Lucie a další)

Doc. MUDr. Rastislav Maďar je charter presidentem a immediate past-presidentem Rotary klubu Ostrava City.

Patří k mediálně nejviditelnějším lékařům, jeho jméno se každoročně objeví v tištěných i elektronických médiích více než 500 krát.