Doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, PhD., MBA, FRCPS

Nar. 1973

Absolvoval Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, titul Ph.D. získal v roku 2001 na LF Univerzity Komenského v Bratislave, habilitačné konanie s udelením titulu docent ukončil v roku 2007.

Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. sa od roku 1997 špecializuje v obore epidemiológia, prevencia a kontrola infekčných chorôb, nemocničné nákazy, cestovná a tropická medicína.

Od roku 2002 je predsedom redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Nozokomiálne nákazy.

Od roku 2004 vedie neziskovú medzinárodnú humanitárnu organizáciu International Humanity (www.InternationalHumanity.eu)

Od roku 2005 je predsedom odbornej Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz (www.spnn-sk.estranky.cz)

Od roku 2006 je prezidentom Fóra infekčnej, tropickej a cestovnej medicíny

Od roku 2008 je vedúcim lekárom Očkovacieho centra na poliklinike v Ostrave-Hrabůvke

Od roku 2009 pracuje ako šéflekár a odborný garant najvačšej siete Centier očkovania a cestovnej medicíny v teritóriu Českej a Slovenskej republiky (www.ockovacicentrum.cz)

Od roku 2010 je predsedom redakčnej rady časopisu Očkovanie a cestovná medicína

Od roku 2011 vedie Koalíciu pre podporu očkovania (www.podporaockovani.cz)

V roku 2015 sa stal spolupracovníkom Královskej lekárskej akadémie Veľkej Británie a Severného Írska s post-nominálnym titulom: Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons (FRCPS - FFTM RCPS Glasg).

V roku 2016 úspešne ukončil program Master of Business Administration (MBA), obor Management v zdravotníctve.

Oxford Encyclopedia ho zaradila medzi najvýznamnějšie osobnosti Českej a Slovenskej republiky.

Je členom svetovej rady World Federation for Hospital Sterile Sciences, členom medzinárodnej pracovnej skupiny odborníkov v problematike kliešťovej encefalitídy ISW-TBE, členom International Society of Travel Medicine a International Epidemiological Association.

Je recenzentom svetove uznávaného vedeckého časopisu o očkovaní Vaccine, časopisu Tropical Medicine & Surgery ako aj niekoľkých českých a slovenských odborných a vedeckých periodík.

V roku 2014 predsedal Svetovému kongresu World Forum for Hospital Sterile Services.

Je členom univerzitnej Vedeckej rady Sliezskej univerzity v Opave a posobí ako docent na Fakule zdravotníctva Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Patrí k najvýznamnejším organizátorom humanitárnej pomoci do rozvojových krajín.

Je odborným garantom Českej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie v obore epidemiológia.

Je autorom viac ako 430 vedeckých a odborných publikácií, vrátane vysokoškolských učebníc a skrípt. Jeho práce boli citované vo vyše 400 publikáciách, vrátane SCI.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. je prvým autorum alebo spoluautorom 14 knižných titulov s ISBN. Medzi najčítanejšie patria „Ochrana zdravia na cestách“ a „Prevencia nozokomiálnych nákaz v klinickej praxi“

Aktívne se podieľal na organizácii viac ako 20 odborných a vedeckých konferencií. Prednášal na desiatkách odborných akcií doma aj v zahraničí.

Prednášal resp. prednáša na univerzitách v Českej republike, Slovensku, vo Fínsku a v Estónsku.

Ako lekár absolvoval niekoľko zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách, vrátane oblastí zasiahnutých tsunami. Je vedúcim projektov humanitárnej a rozvojovej pomoci v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Organizuje humanitárne misie do najchudobnejších a najzaostalejších oblastí našej planéty a je vedúcim projektu Česko-Slovenskej nemocnice v najchudobnejšej krajine sveta Malawi.

V roku 2015 bol nominovaný na zlatú plaketu ministra zahraničných vecí SR v kategórii humanitárny pracovník.

Je aktívnym cestovateľom, navštívil viac ako 90 krajín na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Je autorom cestopisov publikovaných v časopisoch Cestovateľ, Diastyl a Cestopisy (Vietnam, Taiwan, Srí Lanka, Jordánsko, Cyprus, Fínsko, Estónsko, karibské ostrovy Guadelope, Martinik, Dominikánska republika, Sv. Lucia a ďalšie).

Patrí k mediálne najviditelnejším lékárom, jeho meno sa každoročne objavuje v tlačených aj elektronických médiách viac ako 500 krát.